Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Rakennuspalvelu Aula Oy, Rakennuspalveluaulaoy, 2435023-2

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Petri Aula 0405119596 petri.aula@hotmail.com

REKISTERI
Yritys Oy:n Asiakasrekisteri

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yritys Oy suojaa rekisterin tietoja EU:n ja Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja kussakin tilanteessa parhaansa mukaan. Jos Yritys Oy epäilee tietomurtoa, niin se ilmoittaa siitä viipymättä asiakkaille, joihin tietomurto on kohdistunut ja kertoo mihin toimenpiteisiin asian johdosta on ryhdytty. Yritys Oy:n tavoitteena on pitää tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ajan tasalla.

TIETOJEN SÄILYTYS JA SUOJAUS

Kirjallinen asiakirja-aineisto säilytetään lukitussa säilytystilassa ja sinne on pääsy vain asiaan kuuluvilla Yritys Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka ovat erikseen nimetty.
Sähköisen ja digitaalisen aineiston (konekielinen aineisto) tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut Yritys Oy:n työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Tietoja ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo tietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään viisi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.

Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan 2 vuoden välein pidettävillä arvioinneilla ja tiedot poistetaan, kun niihin liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

REKISTERIN TARKOITUS Asiakasrekisterin tarkoituksena on kerätä ja säilyttää Yritys Oy:n asiakkaiden tietoja ainoastaan asiakkuuden hoitamista, palvelujen tilaamista ja tuottamista, tiedotusta sekä laskutusta ja kirjanpitoa varten. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Yritys Oy voi käyttää asiakasrekisterin tietoja myös markkinointiviestinnässään.
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
3. rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (työnantajailmoitukset verottajalle, yms.)
4. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (asiakkuus, jäsenyys, yms.) REKISTERIN LÄHTEET Asiakkaan tiedot kertyvät Yritys Oy:n oman toiminnan kautta sekä asiakkaiden antamalla omalla ilmoituksella heidän tullessaan Yritys Oy:n palveluiden käyttäjiksi. Asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää markkinointitarkoituksiin myös muista käytettävissä olevista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaasta seuraavat tiedot:

1. nimi 2. y-tunnus 3. sähköpostiosoite 4. puhelinnumero 5. osoite